Visit the LIAF Archive Website

LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL SØKER KURATOR(ER) FOR LIAF 2022

LIAF søker nå kurator(er) for LIAF 2022 med engasjement fra 1. april 2021 – 1. november 2022.
Vi er åpne for søknader fra enkeltkuratorer og ulike kuratorkonstellasjoner.

Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF) er en biennale for samtidskunst som finner sted i øygruppa Lofoten. LIAF betrakter hele det nordlige Norge som sin hjem-region. Biennalen har røtter tilbake til 1991, da den første kunstfestivalen ble arrangert i Lofoten, og er i dag en viktig institusjon i norsk samtidskunst.

Med et lokalt utgangspunkt arbeider LIAF med en orientering mot det regionale og det globale. LIAF søker nye rom for kunsten og nye forbindelser mellom kunst og samfunn. Vi er inkluderende overfor publikum, kollegaer og alle vi arbeider med. Vi er åpne for å eksperimentere og prøve noe nytt. Vi mener kunsten er for alle, og at den kan utfordre og engasjere. Vi er uformelle, og profesjonelle.

LIAF er eid og organisert av Nordnorsk kunstnersenter, med et kunstnerisk råd som bestemmer biennalens profil og rammeverket for hver utgave av LIAF.

BAKGRUNN

I likhet med en stor del av verdens biennaler ble LIAF etablert på 1990-tallet. I 2020 er situasjonen for de fleste store kunstarrangementer endret.

En stor utfordring for internasjonale kunstbiennaler er de miljømessige konsekvensene av en tiltagende internasjonal mobilitet. Mobiliteten er samtidig et resultat av globaliseringen, som en gang gjorde de internasjonale biennalene mulige. Spesifikke spørsmål knyttet til biennalekulturens bærekraftsutfordring er hvilke verdier biennaler skaper lokalt, samt hvilket innhold begrepet ‘internasjonal’ skal ha i en lokal sammenheng.

Alt dette har vært kjent og diskutert lenge, men den nåværende pandemien har aktualisert problemstillingene, og gjort noen av dem tydeligere og mer presserende å ta tak i.

For LIAF sin del betyr dette at vi sammen med våre kuratorer ønsker å arbeide med en biennale, som uten å gi slipp på biennalens mulighet for å stille fokus, samle, gi synlighet og skape nye forbindelser, skal søke å:

Ha et tydelig utgangspunkt i sine egne omgivelser og sin egen situasjon

Finne nye og meningsfulle måter for å arbeide globalt og over landegrenser, som gir kunnskap og verdi både på lokale og overnasjonale nivåer

Ha en bevissthet om bærekraften i de ulike økologiene som omgir LIAF

Bidra til en utvikling av infrastruktur i kunstfeltet i Nord-Norge

Øke antallet mennesker som kommer i berøring med LIAFs kunst og kunstnere

FOKUS FOR LIAF 2022

LIAF 2022 skal ha søkelys på samarbeid og kollektive prosesser. Festivalen skal legge til rette for kunstproduksjon, skape verdier og kunnskap gjennom kunst, med bakgrunn i reelle møter og utveksling mellom mennesker og steder. Workshops og kunstnerresidenser vil være bærende elementer i utviklingen av festivalen.

Som en del av dette arbeidet får LIAF 2022s kurator(er) fire ulike steder, eller situasjoner å arbeide ut fra:

Kunstnerhuset i Svolvær – et gjesteatelier med lang historie i Lofoten – der de skal arrangere to kollektive arbeidsopphold

To lokalsamfunn i Lofoten skal ha en kunstner/kunstnergruppe på et langvarig gjesteopphold

En av våre regionale samarbeidspartneres residency i Lofoten, der en eller to deltakere i LIAF 2022 kan oppleve vide horisonter, nærhet til naturen og tilbaketrukkethet

Å gi arbeidsstipend til fire kunstnere i LIAFs egen region for produksjon av verk for LIAF 2022

Disse stedene og situasjonene blir både en del av LIAF 2022 og verktøy for å utvikle resten av festivalen. LIAF 2022s kurator(er) og kunstnerne de velger å arbeide sammen med skal gi dem innhold og form, og sammen med oss lage LIAF 2022.

SØKNAD

Søknaden skal inneholde:

Beskrivelse av motivasjon for engasjementet og prosjektskisse. (Maks samlet lengde to A4-sider)

Søknadsbrev som beskriver kuratorens profesjonelle bakgrunn og erfaring i form av en kort biografi/cv. (Maks lengde én A4-side)

Illustrert portfolio/presentasjon av 1-3 utvalgte prosjekter (som pdf eller som lenke til nettsted)

Vi ønsker alt søknadsmateriale tilsendt samlet i én fil i pdf-format.

Søknadsfristen er 1. januar 2021 kl. 23:59 norsk tid
Søknaden sendes per e-post til application@liaf.no

Spørsmål knyttet til utlysningen eller engasjementet kan rettes til: application@liaf.no